Warunki korzystania

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AGLOBAL.WORK

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://aglobal.work (dalej jako: „AGlobal.work”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

AGlobal.work jest serwisem ogłoszeniowym, który umożliwia osobom poszukującym pracy jak i pracodawcom dodawanie ogłoszeń o pracę, odpowiadanie na ogłoszenia oraz korzystanie przez pracodawców z usług reklamowych właściciela Serwisu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z AGlobal.work, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół AGlobal.work

 

1)  O NAS

Właścicielem AGlobal.work jest Grzegorz Słomczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGlobal.work GRZEGORZ SŁOMCZEWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Limanowskiego 50, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 8911317964, REGON: 340681360, adres poczty elektronicznej: info@aglobal.work (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w tym planów taryfowych i usług reklamowych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Nasze plany taryfowe”.
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisu Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazany wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  5. KONTO KANDYDAT – Konto utworzone zarówno przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w, ramach którego Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności przewidzianych w ramach danego Konta.
  6. KONTO PRACODAWCA – Konto utworzone przez osobę fizyczną, osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w celach związanych z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, w ramach, którego Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności przewidzianych w ramach danego Konta.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  8. OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym w ramach Konta zawierające informację o poszukiwanej pracy oraz o kwalifikacjach Użytkownika albo w ramach Konta Pracodawca zawierające informację o poszukiwaniu pracownika, w tym o szczegółach stanowiska i wymogach wobec kandydata.
  9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, AGLOBAL.WORK – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://AGlobal.work.
  12. UMOWA – umowa o świadczenie odpłatnej Usługi Elektronicznej lub usług reklamowych przez Usługodawcę na rzez Usługobiorcy posiadającego Konto Pracodawca.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  14. UŻYTKOWNIK, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w AGlobal.work.
  15. USŁUGODAWCA – Grzegorz Słomczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGlobal.work GRZEGORZ SŁOMCZEWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Limanowskiego 50, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 8911317964, REGON: 340681360, adres poczty elektronicznej: info@aglobal.work.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  17. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzjących Serwis Internetowy wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z AGLOBAL.WORK

 1. work jest serwisem ogłoszeniowym, który umożliwia zarówno osobom poszukującym pracy jak i pracodawcom dodawanie Ogłoszeń o pracę, odpowiadanie na Ogłoszenia oraz prowadzenie procesu rekrutacyjnego i uczestniczenie w nim online
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISU INTERNETOWYM

1.       Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.       Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.       Konto:

 • KONTO KANDYDAT
 • KONTO PRACODAWCA
  1. Wyszukiwarka
  2. Newsletter

 

3.       Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w odpowiednich zakładkach w Serwisie.

4.       Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5.       W ramach Serwisu wyróżnia się 2 rodzaje Kont: Konto Kandydat oraz Konto Pracodawca.

5)  KONTO PRACODAWCA

 1. Usługa Elektroniczna Konto Pracodawca świadczona jest przez czas nieoznaczony. Samo założenie Konta jest bezpłatne, natomiast korzystanie z określonych pakietów Ogłoszeń, a także ewentualnego wyróżniania Ogłoszeń jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku. Usługodawca może udostępnić czasowo bezpłatny pakiet Ogłoszeń.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład na adres: info@aglobal.work. Usunięcie Konta jest możliwe także za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Konta.
 3. Konto Pracodawca jest dostępne dla Użytkownika zamieszczającego w Serwisie Ogłoszenia o poszukiwaniu pracy w ramach dostępnych kategorii. Korzystanie z Konta Kandydat możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wyborze rodzaju Konta: „Pracodawca” (2) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Rejestracja” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: rodzaj Konta, adres poczty elektronicznej, nazwa użytkownika oraz hasło.
 4. W przypadku, gdy określona funkcjonalność Konta lub zamieszczenie danego Ogłoszenia jest opłatne, płatność jest możliwa poprzez wybranie przez Usługobiorcę właściwego planu taryfowego, zgodnie z Cennikiem.

6)  KONTO KANDYDAT

 1. Usługa Elektroniczna Konto Kandydat świadczona jest przez czas nieoznaczony. Założenie Konta Kandydat i zamieszczenie CV w ramach Ogłoszenia Kandydata jest bezpłatne.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład na adres: info@aglobal.work. Usunięcie Konta jest możliwe także za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Konta.
 3. Konto Kandydat jest dostępne dla Użytkownika zamieszczającego w Serwisie poprzez funkcję „Wypełnij CV”, Ogłoszenia o poszukiwaniu pracy w ramach dostępnych kategorii. Korzystanie z Konta Kandydat możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wyborze rodzaju Konta: „Kandydat” (2) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Rejestracja” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: rodzaj Konta, adres poczty elektronicznej, nazwa użytkownika oraz hasło.

7)      OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.       Utworzenie Konta Pracodawca i Konta Kandydat w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne. Odpłatne jest z kolei korzystanie z określonych funkcjonalności Konta Pracodawca, tj. z planów taryfowych a także usługa reklamy firmy Usługobiorcy mającego Konto Pracodawcy, zgodnie z Cennikiem.

2.       Opłata za korzystanie z powyższych planów taryfowych, podana jest w zależności id wyboru Usługobiorcy, złotych polskich (PLN), euro (EUR), hrywnach ukraińskich (UAH) albo rublach rosyjskich (RUB) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami za odpłatną usługę, Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu, przed chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową.

3.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po dokonaniu płatności. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

4.       Sposób i termin płatności za zamieszczanie Ogłoszeń w ramach Konta Pracodawca w Serwisie:

a.        Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Ø płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;

Ø płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl albo PayPal.com.  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, https://www.payu.pl/. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, https://www.paypal.com/pl.

b.       Termin płatności – Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia kalendarzowego.

8)  WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

1.       Jedną z możliwości obu rodzajów Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszenia, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji.

2.       Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 Dnia Roboczego od kliknięcia pola akcji lub od zaksięgowania płatności za odpłatny plan rozliczeniowy, jeżeli Użytkownik wybiera jeden z odpłatnych pakietów podczas dodawania Ogłoszenia.

3.       Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

4.       Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

5.       Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z Serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

9)  WYSZUKIWARKA

1.       Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu. Usługobiorca ma możliwość wyszukania zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń także poprzez skorzystanie z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w panelu.

2.       Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu po zakończeniu wyszukiwania Ogłoszeń jej pomocą lub wcześniejszego zaprzestania korzystania z niej.

10) NEWSLETTER

1.       Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.

2.       Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aglobal.work.

11) KONTAKT Z AGLOBAL.WORK

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub poczta elektroniczna (e-mail: info@aglobal.work), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z AGlobal.work. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE AGLOBAL.WORK

1.       Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@aglobal.work lub pisemnie na adres: ul. Bolesława Limanowskiego 50, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

2.       Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 9.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@aglobal.work.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

15) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1.       Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2.       Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisu Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

3.       Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

4.       Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5.       Usługobiorca niebędący konsumenta nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

6.       Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.       Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

8.       Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

9.       Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

10. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

16) PRAWA AUTORSKIE

1.       Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.       Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.       Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez AGlobal.work zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.       Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół AGlobal.work

 

 

Na naszym portalu pracodawca decyduje kogo zatrudnić.
Z nami zaoszczędzisz swój czas i pieniądze poszukując pracowników.
Gwarantujemy szybkie znalezienie pracowników.

Kontakt

AGLOBAL WORK
GRZEGORZ SLOMCZEWSKI
BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 50;
87700, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI;
NIP 891 131 79 64
www.aglobal.work